Cardinal Theme

سرفصل کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی- بازاریابی جهانگردی

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

گروه: علوم انسانی                                           کمیته تخصصی: مدیریت

رشته : مدیریت جهانگردی                           گرایش: 1- بازاریابی جهانگردی؛ 2- برنامه ریزی توسعه جهانگردی

دوره: کارشناسی ارشد

شورای عالی برنامه ریزی در جلسه 337 (فوق العاده) سرپرستان مورخ 1380/11/28  که در ادامه جلسه 414 تشکیل شد براساس طرح دوره کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی که توسط گروه علوم انسانی تهیه شده و به تایید این گروه رسیده است، برنامه آموزشی این دوره را در سه فصل (مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس) به شرح پیوست تصویب کرده و مقرر می دارد:

ماده 1) برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند، لازم الاجرا است.

الف: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شوند.

ب: موسساتی که با اجازه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس قوانین تاسیس می شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه ریزی می باشند.

ج: موسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می شوند و باید تابع ضوابط دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده 2) این برنامه از تاریخ 1380/11/28 برای دانشجویانی که از این به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الجرا است.

ماده 3) مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی درسه فصل جهت اجرا به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود .