English
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400

Cardinal Theme

سرفصل کارشناسی مدیریت جهانگردی

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مدیریت جهانگردی و مدیریت هتلداری

گروه: علوم انسانی

رشته : مدیریت جهانگردی/ مدیریت هتلداری

دوره: کارشناسی

شورای عالی برنامه ریزی در سیصد و سی پنجمین جلسه مورخ 1375/12/5 بر اساس طرح دوره کارشناسی مدیریت جهانگردی و مدیریت هتلداری که توسط گروه علوم انسانی تهیه شده و به تایید این گروه رسیده است، برنامه آموزشی این دوره را در سه فصل (مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس) به شرح پیوست تصویب کرده و مقرر می دارد:

ماده 1) برنامه آموزشی دوره کارشناسی مدیریت جهانگردی و دوره کارشناسی مدیریت هتلداری از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند، لازم الاجرا است.

الف: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شوند.

ب: موسساتی که با اجازه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس قوانین تاسیس می شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه ریزی می باشند.

ج: موسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می شوند و باید تابع ضوابط دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده 2) این برنامه از تاریخ 1375/12/5 کلیه دوره های آموزشی و برنامه های مشابه موسسات آموزشی در زمینه کارشناسی مدیریت جهانگردی و دوره کارشناسی مدیریت هتلداری در همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مذکور در ماده 1 منسوخ می شوند و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یاد شده مطابق مقررات می توانند این دوره را دایر و برنامه جدید را اجرا نمایند.

ماده 3) مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس دوره کارشناسی مدیریت جهانگردی و دوره کارشناسی مدیریت هتلداری درسه فصل جهت اجرا به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود .

رای صادره سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 1375/12/5 در خصوص برنامه آموزشی کارشناسی جهانگردی و دوره کارشناسی مدیریت هتلداری از این تاریخ به مورد اجرا گذاشته می شود.