English
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400

Cardinal Theme

سرفصل دکتری مدیریت گردشگری

برنامه آموزشی دوره دکتری رشته مدیریت جهانگردی

گروه: علوم اجتماعی                                    کمیته تخصصی: گردشگری

رشته : گردشگری              

دوره: دکتری

شورای عالی برنامه ریزی در جلسه 854 مورخ 1393/5/19 با برنامه درسی دوره دکتری رشته گردشگری موافقت کرد

این برنامه به مدت 5 سال در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی قابل اجرا می باشد